Adatkezelési Tájékoztató

Röviden, tömören

 Csak a törvényeknek, rendszabályoknak megfelelően gyűjtünk és kezelünk személyes adatokat

 Mindent megteszünk az adatok biztonságos tárolása érdekében.

 Személyes adatokat harmadik fél számára kizárólag hozzájárulással adunk át.

 Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról írásbeli kérés esetén: bereczky.zoltan@n-d-s.hu

 A személyes adatok törlését, illetve módosítását ezen a címen lehet kérni: bereczky.zoltan@n-d-s.hu

Bevezetés 

New Dimension Solutions Kft. 1076 Budapest, Szinva u. 5-7. (01 09 286145 Fővárosi Törvényszék Cégbíróság) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény kimondja, hogy az érintettel (jelen esetben aweblap/ használóval, a továbbiakban: felhasználó) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezeléshozzájáruláson alapulvagy kötelező.

Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezeléscéljáról és jogalapjáról, azadatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről,valamint az adatkezelésidőtartamáról.

Tájékoztatni kell az érintettet az Info tv. 5. § (1) bekezdése alapján arról is, hogy személyes adat akkor kezelhető, ha

 1. azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben, különleges adatnak vagy bűnügyi személyes adatnak nem minősülő adat esetén – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli,
 2. az adatkezelő törvényben meghatározott feladatainak ellátásához feltétlenül szükséges és az érintett a személyes adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárult,
 3. az a) pontban meghatározottak hiányában az az érintett vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges és azzal arányos, vagy
 4. aza)pontbanmeghatározottak hiányában a személyes adatot az érintettkifejezetten nyilvánosságra hozta és az az adatkezelés céljánakmegvalósulásához szükséges és azzal arányos.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

 Jelenadatkezelési tájékoztató az alábbi weboldalak adatkezelését szabályozza:

http://www.newdimensionsolutions.hu/ 

 

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba. A tájékoztató egyes részei mögött megjelenítettük a jogszabályi hivatkozást is.

Fogalom meghatározások (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 4. cikk) 

 

 1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlenvagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név,szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy többtényező alapján azonosítható;

 

 1. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagyadatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzettbármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés,rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás,lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztésvagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolásvagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

 1. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatokmegjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 1. „profilalkotás”: személyes adatok automatizáltkezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyesadatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyesjellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez,gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyespreferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez,tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésérevagy előrejelzésére használják;

 

 1. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történőkezelése, amelynek következtében további információk felhasználásanélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat melykonkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyentovábbi információt külön tárolják, és technikai és szervezésiintézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagyazonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nemlehet kapcsolni;

 

 1. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármelymódon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagyföldrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amelymeghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

 

 1. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy,közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely aszemélyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagymásokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeitaz uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy azadatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagya tagállami jog is meghatározhatja;

 

 1. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy,közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely azadatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

 1. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy,közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagyamellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadikfél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálatkeretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnekhozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említettadatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmiszabályoknak;

 

 1. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy,közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nemazonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagyazokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozóközvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésérefelhatalmazást kaptak;

 

 1. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratánakönkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelműkinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítéstfélreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogybeleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 

 1. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése,amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatokvéletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz valójogosulatlan hozzáférést eredményezi;

 

 1. „genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagyszerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyesadat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségiállapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorbanaz említett természetes személyből vett biológiai minta elemzésébőlered;

 

 1. „biometrikus adat”: egy természetes személy testi,fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyansajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővéteszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását,ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;

 

 1. „egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagypszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve atermészetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokravonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetesszemély egészségi állapotáról;

 

 1. „tevékenységi központ”: a) az egynél több tagállambantevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő esetében az Unión belüliközponti ügyvitelének helye, ha azonban a személyes adatokkezelésének céljaira és eszközeire vonatkozó döntéseket azadatkezelő egy Unión belüli másik tevékenységi helyén hozzák, és azutóbbi tevékenységi hely rendelkezik hatáskörrel az említettdöntések végrehajtatására, az említett döntéseket meghozótevékenységi helyet kell tevékenységi központnak tekinteni; b) azegynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkezőadatfeldolgozó esetében az Unión belüli központi ügyvitelének helye,vagy ha az adatfeldolgozó az Unióban nem rendelkezik központiügyviteli hellyel, akkor az adatfeldolgozónak az az Unión belülitevékenységi helye, ahol az adatfeldolgozó tevékenységi helyénfolytatott tevékenységekkel összefüggésben végzett fő adatkezelésitevékenységek zajlanak, amennyiben az adatfeldolgozóra e rendeletszerint meghatározott kötelezettségek vonatkoznak;

 

 1. „képviselő”: az az Unióban tevékenységi hellyel, illetvelakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által a cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy jogi személy,aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli azadatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében hárulókötelezettségek vonatkozásában;

 

 1. „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytatótermészetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától,ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytatószemélyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;

 

 1. „vállalkozáscsoport”: az ellenőrző vállalkozás és azáltala ellenőrzött vállalkozások;

 

 1. „kötelező erejű vállalati szabályok”: a személyes adatokvédelmére vonatkozó szabályzat, amelyet az Unió valamelytagállamának területén tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelővagy adatfeldolgozó egy vagy több harmadik országban a személyesadatoknak az ugyanazon vállalkozáscsoporton vagy közös gazdaságitevékenységet folytató vállalkozások ugyanazon csoportján belüliadatkezelő vagy adatfeldolgozó részéről történő továbbítása vagyilyen továbbítások sorozata tekintetében követ;

 

 1. „felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknekmegfelelően létrehozott független közhatalmi szerv;

 

 1. „érintett felügyeleti hatóság”: az a felügyeletihatóság, amelyet a személyes adatok kezelése a következő okokvalamelyike alapján érint: a) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozóaz említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkeziktevékenységi hellyel; b) az adatkezelés jelentős mértékben érintivagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeletihatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy c)panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz;

 

 1. „személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése”: a)személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyreaz egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkezőadatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban találhatótevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésbenkerül sor; vagy b) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyankezelése, amelyre az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlentevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerülsor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagyvalószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket;

 

 1. „releváns és megalapozott kifogás”: a döntéstervezettelszemben benyújtott, azzal kapcsolatos kifogás, hogy ezt a rendeletetmegsértették-e, illetve hogy az adatkezelőre vagy azadatfeldolgozóra vonatkozó tervezett intézkedés összhangban van-e arendelettel; a kifogásban egyértelműen be kell mutatni adöntéstervezet által az érintettek alapvető jogaira ésszabadságaira, valamint adott esetben a személyes adatok Uniónbelüli szabad áramlására jelentett kockázatok jelentőségét;

 

 1. „az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás”:az (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 1 ) 1.cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett szolgáltatás;

 

 1. „nemzetközi szervezet”: a nemzetközi közjog hatálya alátartozó szervezet vagy annak alárendelt szervei, vagy olyan egyébszerv, amelyet két vagy több ország közötti megállapodás hozottlétre vagy amely ilyen megállapodás alapján jött létre.

 

 Az adatkezelés jogalapja  

  (2011.évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. §) 

 1. Személyes adat akkor kezelhető, ha
 2. a) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben, különleges adatnak vagy bűnügyi személyes adatnak nem minősülő adat esetén – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli,
 3. b) az a pontban meghatározottak hiányában az az adatkezelő törvényben meghatározott feladatainak ellátásához feltétlenül szükséges és az érintett a személyes adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárult,
 4. c) az a) pontban meghatározottak hiányában az az érintett vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges és azzal arányos, vagy
 5. d) az a) pontban meghatározottak hiányában a személyes adatot az érintett kifejezetten nyilvánosságra hozta és az az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges és azzal arányos.

 

 Az adatkezelés jogszerűsége
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk

 ___________________________________________________________________________________________________________ 

 A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:

 1. a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
 2. b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 3. c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 4. d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
 5. e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 6. f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

Az első albekezdés f) pontja nem alkalmazható a közhatalmi szervek által feladataik ellátása során végzett adatkezelésre.

 

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek
(AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése  tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 5. cikk

 • A személyes adatok:
 1. a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 2. b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
 3. c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 4. d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
 5. e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
 6. f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
 • Az adatkezelő felelős az (1) bekezdésnek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

Rendelkezésre bocsátandó információk 

 1. Azinformációs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény 5. § (1) alapján meg kell határozni a weblap//weboldal működésénél a következőket:
 2. az adatgyűjtés ténye,
 3. b) az érintettek köre,
 4. c) az adatgyűjtés célja,
 5. d) az adatkezelés időtartama,
 6. e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 7. f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
 1. Azadatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:

  Honlapnál:

 • Megrendelő email címe
 • Neve
 • Telefonszáma
 1. Azérintettek köre: Aweblap/-on regisztrált valamennyi felhasználó.
 2. Azadatgyűjtés célja:

Honlapnál:

 • Email:
  – ügyfélkapcsolat a cél
 • Név (Keresztnév és/vagy vezetéknév, cégnév):
  – marketing a cél
  – ügyfélkapcsolat a cél
 • Telefonszám
  – ügyfélkapcsolat a cél.
 1. Azadatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Aregisztráció törlésével azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §(2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

 A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 

 1. Azérintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Akövetkező adatok módosítását lehet elvégezni a weboldalakon:A személyes adatok törlését, vagy módosításátaz alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
 • postai úton (1188 Budapest, Podhorszky u. 88/acímen),
 • e-mailútján bereczky.zoltan@n-d-s.hu e-mail címen.
 1. Azadatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. §(1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokegyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

 A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

Az adatkezelés során igénybe vett tárhelyszolgáltató (weblap) adatai: 

Név: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

Cím: 1144 – Budapest, Ormánság u. 4.

E-mail: gdpr@tarhely.eu

Telefonszám: +36 1 789 2 789

 Az adatkezelés elérhetősége:  https://tarhely.eu/dokumentumok/adatvedelmi_szabalyzat.pdf

Az adatkezelés biztonsága és az érintettek jogai

(AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 

 A személyes adatok kezelésének jogszerűnek és tisztességesnek kell lennie. A természetes személyek számára átláthatónak kell lennie, hogy a rájuk vonatkozó személyes adataikat hogyan gyűjtik, használják fel, azokba hogy tekintenek bele vagy milyen egyéb módon kezelik, valamint azzal összefüggésben, hogy a személyes adatokat milyen mértékben kezelik vagy fogják kezelni. Az átláthatóság elve megköveteli, hogy a személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatás, illetve kommunikáció könnyen hozzáférhető és közérthető legyen, valamint hogy azt világosan és egyszerű nyelvezettel fogalmazzák meg. Ez az elv vonatkozik különösen az érintetteknek az adatkezelő kilétéről és az adatkezelés céljáról való tájékoztatására, valamint az azt célzó további tájékoztatásra, hogy biztosított legyen az érintett személyes adatainak tisztességes és átlátható kezelése, továbbá arra a tájékoztatásra, hogy az érintetteknek jogukban áll megerősítést és tájékoztatást kapni a róluk kezelt adatokról. A természetes személyt a személyes adatok kezelésével összefüggő kockázatokról, szabályokról, garanciákról és jogokról tájékoztatni kell, valamint arról, hogy hogyan gyakorolhatja az adatkezelés kapcsán megillető jogokat. A személyes adatkezelés konkrét céljainak mindenekelőtt explicit módon megfogalmazottaknak és jogszerűeknek, továbbá már a személyes adatok gyűjtésének időpontjában meghatározottaknak kell lenniük. A személyes adatoknak a kezelésük céljára alkalmasaknak és relevánsaknak kell lenniük, az adatok körét pedig a célhoz szükséges minimumra kell korlátozni. Ehhez pedig biztosítani kell különösen azt, hogy a személyes adatok tárolása a lehető legrövidebb időtartamra korlátozódjon. Személyes adatok csak abban az esetben kezelhetők, ha az adatkezelés célját egyéb eszközzel észszerű módon nem lehetséges elérni. Annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok tárolása a szükséges időtartamra korlátozódjon, az adatkezelő törlési vagy rendszeres felülvizsgálati határidőket állapít meg. A pontatlan személyes adatok helyesbítése vagy törlése érdekében minden észszerű lépést meg kell tenni. A személyes adatokat olyan módon kell kezelni, amely biztosítja azok megfelelő szintű biztonságát és bizalmas kezelését, többek között annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes adatokhoz és a személyes adatok kezeléséhez használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan felhasználását.

  Annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelése jogszerű legyen, annak az érintett hozzájárulásán kell alapulnia, vagy valamely egyéb jogszerű, jogszabály által megállapított – akár e rendeletben, akár más, az e rendeletben említettek szerinti uniós vagy tagállami jogban foglalt – alappal kell rendelkeznie, ideértve az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségeknek való megfelelés szükségességét, az érintett által kötött esetleges szerződés teljesítését, illetve az érintett által kért, a szerződéskötést megelőzően megteendő lépéseket.

Hírlevélküldő

 • Külső hírlevélküldőt használok

Külső szolgáltatóm:

Hírlevél küldés
 (2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 6. §)

 __________________________________________________________________________

 • Ha külön törvény eltérően nem rendelkezik, reklám természetes személynek mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (a továbbiakban: közvetlen üzletszerzés), így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.

(2) * Hozzájáruló nyilatkozat bármely olyan módon tehető, amely tartalmazza a nyilatkozó nevét, illetve – amennyiben a reklám, amelyre a hozzájárulás vonatkozik, csak meghatározott életkorú személyek számára közölhető – születési helyét és idejét, továbbá azoknak a személyes adatoknak a körét, amelyek kezeléséhez a nyilatkozó hozzájárul, valamint a hozzájárulás önkéntes és a megfelelő tájékoztatás birtokában történő kifejezését. 

 • Az (1) bekezdés szerinti hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Ebben az esetben a nyilatkozó nevét és minden egyéb személyes adatát az (5) bekezdésben meghatározott nyilvántartásból haladéktalanul törölni kell, és részére reklám az (1) bekezdésben meghatározott módon a továbbiakban nem közölhető.

(4)   * Címzett reklámküldemény természetes személy mint a reklám címzettje részére közvetlen üzletszerzés útján a címzett előzetes és kifejezett hozzájárulásának hiányában is küldhető, a reklámozó és a reklámszolgáltató azonban köteles biztosítani, hogy a reklám címzettje a reklám küldését bármikor ingyenesen és korlátozás nélkül megtilthassa. Megtiltás esetén az érintett személy részére reklám közvetlen üzletszerzés útján a továbbiakban nem küldhető. 

(5) A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – az (1) bekezdés szerinti hozzájárulásban meghatározott körben – a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

 (6) A (3) bekezdés szerinti visszavonó nyilatkozat megtételére, illetve a reklám küldésének (4) bekezdés szerinti megtiltására mind postai úton, mind pedig elektronikus levél útján lehetőséget kell biztosítani úgy, hogy a nyilatkozatot tevő személy egyértelműen azonosítható legyen.

 

(7)   *    Az (1), illetve a (4) bekezdésben meghatározott módon közölt reklámhoz kapcsolódóan egyértelműen és szembetűnően tájékoztatni kell a címzettet arról a címről és egyéb elérhetőségről, ahol az ilyen reklámok részére történő közléséhez való hozzájáruló nyilatkozatának visszavonása, illetve a reklám küldésének megtiltása iránti igényét bejelentheti, továbbá – a (4) bekezdés szerinti esetben – ebből a célból az ugyanazon reklámozó érdekében ugyanazon címzett részére 2009. október 1-jét követően első alkalommal küldött reklámküldeménynek tartalmaznia kell a lemondást lehetővé tevő, postai úton címzett, térítésmentesen feladható és könyvelt küldeményként, igazolható módon kézbesített válaszlevelet.

 (8) Az (1) bekezdés szerinti hozzájáruló nyilatkozat kérésére vonatkozó közvetlen megkeresés reklámot nem tartalmazhat, ide nem értve a vállalkozás nevét és megjelölését.

(9)   *    E § alkalmazásában címzett reklámküldemény: kizárólag hirdetést, üzletszerzési vagy reklámanyagot tartalmazó – egyszerre legalább 500 címzett részére feladott, a címzett neve, címe, és az üzenet jellegét nem módosító adat kivételével azonos tartalmú – a postai szolgáltatásokról szóló törvény szerinti, ott önállóan nem nevesített postai küldemény. 

 Cookie-k, sütik kezelése

 (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 

 A honlap/webáruház használatával a személy tudomásul veszi a következőt: 

  A természetes személyek összefüggésbe hozhatók az általuk használt készülékek, alkalmazások, eszközök és protokollok által rendelkezésre bocsátott online azonosítókkal, például IP-címekkel és cookie-azonosítókkal, valamint egyéb azonosítókkal, például rádiófrekvenciás azonosító címkékkel. Ezáltal olyan nyomok keletkezhetnek, amelyek egyedi azonosítókkal és a szerverek által fogadott egyéb információkkal összekapcsolva felhasználhatók a természetes személyes profiljának létrehozására és az adott személy azonosítására.  

 

 Jogorvoslat

 (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 79. cikk

 

 • A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő  panasztételhez való, 77. cikk szerinti jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

 

 • Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti  tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti  tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró  közhatalmi szerve. Esetleges jogsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet panasszal élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1 125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
 Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A kártérítéshez való jog

(AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 82. cikk

 • Minden olyan személy, aki e rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult.
 • Az adatkezelésben érintett valamennyi adatkezelő felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amelyet az e rendeletet sértő adatkezelés okozott. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be az e rendeletben meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.
 • Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül az e cikk (2)bekezdése szerinti felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kártelőidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.
 • Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és – a (2) és (3) bekezdés alapján – felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó az érintett tényleges kártérítésének biztosítása érdekében egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

 

 • Ha valamely adatkezelő vagy adatfeldolgozó a (4) bekezdéssel összhangban teljes kártérítést fizetett az elszenvedett kárért, jogosult arra, hogy az ugyanazon adatkezelésben érintett többi adatkezelőtől vagy adatfeldolgozótól visszaigényelje a kártérítésnek azt a részét, amely megfelel a (2) bekezdésben megállapított feltételek értelmében a károkozásért viselt felelősségük mértékének.   A kártérítéshez való jog érvényesítését célzó bírósági eljárást az előtt a bíróság előtt kell megindítani, amely a 79. cikk (2) bekezdésében említett tagállam joga szerint illetékes.

 

 Referenciák: 

 Atájékoztató elkészítése során a következő jogszabályokat vettükfigyelembe:

 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és azinformációszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
 • évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelenkereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvetőfeltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
 • évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 • évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
 • 16/2011. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatáravonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
 • AZEURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabadáramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívülhelyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)